การจัดส่งและราคาขนส่ง

Shipping and freight prices
Shipment
 There are two types of delivery depending on the products you order.
   1. Products made in Thailand, we deliver by domestic transportation, you will receive the products in 2 -7 days according to the queue.
   2. An imported product (dropship from the factory) takes the same amount of time depending on the country of manufacture.
You can track the delivery from the link provided by the store.
         - Products made in China have a shipping period.
              7 - 12 days - Fastest depending on delivery service chosen by the factory.
             12 - 20 days and 15 - 30 days according to manufacturer's policy.
         - Products manufactured in Hong Kong, Taiwan, Russia and elsewhere. On average, about 7 - 20 days.
3. Shipping Prices Shipping prices for most imported products. We will include in The total price of the product and the price of products ordered from 1000 baht or more usually have free shipping. Most of them will send free of charge according to the product price that the system has already set, but there are only some products that There is a shipping price charge to be noticed. While you order, or will appear the wholesale price in the purchase order All .. depend on Production sites .. and addresses of the folds

** We reserve the right In order to provide a fast delivery service due to the delivery policy of the manufacturer of the product. We cannot go beyond that policy. If you do not receive the product within the expected time, we will refund the full amount. But only need to be verified, thank you for using the service ..
www.thai24shopping.com
การจัดส่งและราคาขนส่ง
การจัดส่ง
 การจัดส่งมี 2 แบบ ขึ้นอยู่กับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
   1. สินค้าที่ผลิตในไทยเราจัดส่งด้วยบริการขนส่งในประเทศ ท่านจะได้ รับสินค้าใน 2 -7 วัน ตามคิว
   2. สินค้า นำเข้า(dropship จากโรงงาน) ใช้เวลา ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่ประเทศที่ผลิตสินค้านั้น
       ท่านสามารถ ติดตาม การจัดส่งได้จากลิงค์ที่ทางร้าน ส่งให้
         - สินค้าผลิตใน จีน  มี ระยะเวลา จัดส่งคือ 
              7 -  12 วัน  - เร็วสุด ขึ้นอยู่กับบริการจัดส่งที่ทางโรงงานเลือกใช้
             12 - 20 วัน และ 15 - 30 วัน ตามนโยบายของผู้ผลิต
         -  สินค้าที่ผลิต ในฮ่องกง ใต้หวัน รัสเซีย และที่อื่น ระยะเวลาจัดส่ง โดยเฉลี่ยประมาณ  7 - 20 วัน
3. ราคาจัดส่ง   ราคาจัดส่งสินค้าที่นำเข้าส่วนใหญ่  เราจะรวมใว้ใน ราคาสินค้าแล้ว ทั้งสิ้น และ ราคาสินค้าที่สั่งซื้อตั้งแต่ 1000 บาท ขึ้นไปมักจะมีค่าจัดส่งแบบฟรี  ส่วนใหญ่จะส่งฟรีตามราคาสินค้าที่ระบบตั้งใว้แล้ว แต่ มีสินค้าบางรายการเท่านั้นที่ มีการคิดราคาค่าจัดส่งให้สังเกตุ ขณะที่ท่านสั่งซื่อ หรือ จะปรากฏราคาส่งในใบสั่งซื้อแล้ว ทั้งสิ้น..ขี้นอยู่กับ แหล่งผลิต..และที่อยู่ของเท่า
** เราขอสงวนสิทธฺิ์ ในการให้บริการเรื่องระยะเวลาในการจัดส่งแบบรวดเร็ว  เนื่องจาก การจัดส่งสินค้า เป็นนโยบาย ของผู้ผลิตสินค้านั้นๆ เราไม่สามารถดำเนินการนอกเหนือนโยบายนั้นได้ หากท่านไม่ได้รับ สินค้า ตามระยะเวลาที่ พึงจะได้รับ เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน แต่ต้องได้รับการตรวจสอบแล้ว เท่านั้น  ขอบคุณที่ใช้บริการ..
www.thai24shopping.com